[15/55]

Nashville, TN

Statue of Athena in Nashville's Parthenon.
 
15__athens.jpg
16__athens.jpg